Frequently Asked Questions

Kan ik lid worden van Tsien?

Men kan zich niet opgeven als lid van Tsien. Het gezelschap zal nooit meer dan tien leden tellen. Mocht een zittend lid zijn lidmaatschap beëindigen dan zullen de resterende leden zelf iemand uitnodigen zijn plaats in te nemen. Tsien hanteert daartoe ballotage. Over een nieuwe lid moet overeenstemming zijn.


Gaat Tsien ook tentoonstellingen van zijn leden organiseren?

Dat is niet de bedoeling. Ieder lid heeft zijn eigen praktijk als kunstenaar waar ook exposities bij horen. Tsien is een aanvulling op die praktijk.


Streeft Tsien naar een gemeenschappelijke stijl?

Absoluut niet. Alle leden hebben al een lange ontwikkeling achter de rug die geleid heeft tot een persoonlijke uitdrukkingsvorm.


Is Tsien vergelijkbaar met andere initiatieven?

Er zijn meer modelgroepjes van kunstenaars in deze provincie geweest, die vaak maar een kort bestaan beschoren zijn geweest. Andere groepen hebben vaak enigszins een ad hoc-karakter. Tsien streeft naar continuïteit door goede onderlinge afspraken, democratische omgangsvormen en door een goede organisatiegraad. In de Friese kunstgeschiedenis is de groep enigszins vergelijkbaar met It Frysk Palet dat eind jaren vijftig, begin jaren zestig bestond.


Ik wil graag poseren voor Tsien. Kan dat?

Tsien werkt met een vaste groep modellen, waarin zich natuurlijk wel mutaties voordoen. Er blijft daarom zeker behoefte aan nieuwe modellen. Kandidaten kunnen zich opgeven via een van onze leden.


Wordt er bij Tsien alleen maar getekend?

Tsien is in de eerste plaats een Tekengenootschap en dat betekent dat het accent bij de activiteiten op het tekenen naar model ligt. Daarnaast bestaat er inmiddels echter de traditie om een of tweemaal per jaar een dag of middag te organiseren waarop er naar model geschilderd wordt. Omdat niet alle leden aan deze activiteit deelnemen bestaat er bij deze gelegenheden de mogelijkheid om gastkunstenaars uit te nodigen. Uiteraard moet er binnen de groep overeenstemming bestaan over wie er uitgenodigd wordt.


Tsien lijkt op een gewone vereniging. Is het dat ook?

Tsien lijkt op een vereniging in die zin dat er een gemeenschappelijk doel is en er gemeenschappelijke activiteiten zijn. Daarmee is het echter nog geen vereniging. Zo zijn er geen statuten en is er geen bestuur. Alles gaat bij mondelinge afspraak. Om de continuïteit te waarborgen heeft een aantal leden binnen de groep wel een speciale verantwoordelijkheid of functie. Zo stelt Tjeerd Landman zijn atelier beschikbaar en verzorgt het licht, de verwarming, de koffie en thee en beheert Wim Dasselaar de website van de groep. Deze site is bedoeld als intern en extern communicatieplatform. Verder kent de groep een ponghalder die de financiën beheert. De leden betalen een jaarlijkse inleg die louter is bedoeld om de kosten die de activiteiten met zich mee brengen te dekken. Deze kosten worden hoofdelijk omgeslagen. De ponghalder beheert de gelden en draagt zorg voor de betalingen. Deze functie wordt vervuld door Martin Sijbesma. Tenslotte is er de voorzitter die verantwoordelijk is voor de organisatie van de activiteiten. Hij huurt de ruimtes waar gewerkt moet worden en maakt afspraken met de modellen. Deze functie wordt vervuld door Wim Dasselaar.
modeltekening
model tekenen
modeltekenen
tekenen naar model
model drawing
houtskool
pastelkrijt
potlood
tien
kunstenaars
Leeuwarden
Fries
tekengenootschap
Er zijn geen geplande items in het komende half jaar.